petBnB

מדיניות פרטיות

Petbnb.co.il מדיניות פרטיות

כללי

פט בי.אנ.בי. בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה את אתר (PetBnB.co.il) ואפליקציית פט בי.אנ.בי. (להלן: "האתר") המספק פלטפורמה מקוונת לקישור בין בעלי כלבים לבין מארחים המעוניינים לספק לינה ואירוח לכלבים והצעת שירותים נלווים בתחום הטיפול בכלבים.

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותים השונים באתר ועל כן, מפרסמת בזאת את מדיניות הפרטיות שלה אליה היא מחויבת כלפי המשתמשים באתר.

בעת השימוש בשירות הניתן באתר, נאסף מידע על המשתמש, מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר כיצד נאסף המידע ואילו שימושים נעשים בו.

השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות, המשתמש מסכים ומקבל את האופן שבו החברה אוספת את המידע, השימוש שנעשה באותו מידע ולאופן ולמקרים שבו עשוי להיחשף לאחרים.

כמו כן, בעת השימוש באתר, המשתמש מביע הסכמתו לקבל הודעות, לרבות, אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה אשר ניתנת לעיון בקישור petbnb.co.il/terms-and-conditions. במידה ומונח כלשהו אינו מוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו, תהיה משמעותו כפי שניתנה לו בתנאי השימוש.

איסוף מידע אישי

במהלך השימוש בשירותים המוצעים באתר, ייתכן והמשתמש יידרש לספק מידע אישי המאפשר זיהויו האישי. זהות המשתמש תאומת באמצעות פרטים שיספק לאתר. ייתכן ויהיה צורך לאמת את זהות המשתמש באמצעות מאגרי מידע של צדדים שלישיים בכדי לאפשר פעולות שונות באתר (פרטי כרטיס אשראי, פייפאל וכדומה).

מידע אישי עשוי לכלול, בין היתר, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, סוג הבית, מידע על ילדים מתחת לגיל 18 הנמצאים בבית, מידע על הכלב, שם משתמש ב-Facebook ועוד.

לצורך הפעלתו השוטפת והתקינה של האתר, נעשה בו שימוש בהתקנת עוגיות ("Cookies") על מחשב המשתמש וזאת כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, אימות פרטים מזהים, להתאים את תכני האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכן לצורכי אבטחת מידע. חלק מהדפדפנים מאפשרים להימנע משימוש בעוגיות.

שימוש במידע אישי וחשיפתו

האתר והחברה עשויים לשמור מידע אישי אשר יספק המשתמש ומידע פרטי אחר אשר המשתמש יספק בעת השימוש באתר. החברה לא תשתמש במידע האישי באופן שיפגע בפרטיות המשתמש ולא תחשוף אותו לצדדים שלישיים מלבד כאמור במדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע האישי נועד בין היתר בכדי:

  1. 1. לאפשר שימוש בשירותים השונים הניתנים באתר. למען הסר ספק, מובהר כי כדי לממש את תכלית האתר והשירות, האתר יאפשר למשתמשים לצפות בתוכן אשר יפורסם על ידי מארחים.
  2. 2. לפקח על השימוש בשירות.
  3. 3. לשפר את השירות ולבחון תכונות נוספות לרבות בדיקת התנהגות משתמשים.
  4. 4. לצורך יצירת אזורים אישיים באתר.
  5. 5. לצורך תפעול, שינוי וביטול של שירותים ותכנים.
  6. 6. לטובת רכישת מוצרים ושירותים באתר.
  7. 7. לצורך פרסום מידע ותוכן.
  8. 8. כדי להתאים באופן אישי את המודעות אשר מוצגות למשתמש.

לעובדי החברה אשר עוסקים בניהול ותפעול האתר תהיה גישה מוגבלת למידע אישי בהתאם לצרכי תפקידם. כמו כן, חלק מהשירותים הניתנים באתר, ניתנים באמצעות צדדים שלישיים אשר מספקים שירותים לאתר ועל כן, ייתכן שמידע אישי ייחשף לאותם צדדים שלישיים אלו בכדי לאפשר את אספקת השירותים. יודגש שהשימוש במידע אשר נחשף לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

מובהר בזאת כי אם החברה תדרש על ידי רשות אכיפת חוק מוסמכת לגלות פרטים בהתאם לצו שיפוטי או הוראה חוקית אחרת, היא תעשה כן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן והחברה תשתף במידע אישי אודות משתמש כדי לחקור, למנוע, להגן נגד או כדי לבצע כל פעולה אחרת אשר נוגעת להפרה של תנאי השימוש באתר, פעילות לא חוקית, חשד להונאה, או מקרים המערבים איום פוטנציאלי לזכויות חוקיות או שלמות הגוף של כל אדם או בעל חיים או ביטחון החברה, רשת החברה, צווי בית משפט, משתמשים או הציבור הרחב וצדדים שלישיים.

איסוף ושימוש של מידע לא אישי

חלק מהמידע אשר נאסף על המשתמש במהלך השימוש באתר אינו מידע אישי; מדובר במידע טכני או מידע סטטיסטי מצטבר אשר כולל בין היתר את כתובת ה-IP של המשתמש ממנה ניגש לאתר, פרסומות, עמודים ותכנים אשר שנצפו על ידי המשתמש כמו גם שירותים והצעות אשר עניינו את המשתמש, סכומי עסקאות שבוצעו, אזור מגורי ומיקום משוער של המשתמש.

ייתכן והחברה תעשה שימוש בשילוב של מרכיבים מסוימים מהמידע האישי, מידע שאינו מידע אישי ותחבר אותו עם מידע דומה אשר נאסף ממשתמשים אחרים וזאת, בכדי לספק למשתמש חווית משתמש טובה יותר, לשפר את השירות וכדי לנתח כיצד נעשה שימוש בשירות באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף במידע מסוג זה צדדים שלישיים לצרכים עסקיים כגון שיווק וקידום מכירות. המידע שיועבד לצדדים שלישיים יועבר באופן שלא יאפשר את חשיפת זהותו של משתמש יחידי או את פרטיו האישיים.

החברה מאפשרת לחברות אחרות לנהל את הפרסומות באתר. פרסומות אשר ניתנות לצפיה באתר מגיעות ממחשבים של אותם חברות אחרות. לצורך עבודתן השוטפת, חברות אלו גם כן עושות שימוש בהתקנה של עוגיות על מחשב המשתמש. עוגיות אלו מאפשרות לאותן חברות לאסוף מידע על הצפיה בפרסומות וכן מאפשרות להתאים את הפרסומות המוצגות לכל משתמש לפי תחומי עניין.

היבטים נוספים

‏אבטחת המידע

החברה משתמשת באמצעי אבטחה בסטנדרט גבוה, כאשר חלק מהמידע הפרטי של המשתמש יהיה מוצפן.

עיון במידע של המשתמש

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. המשתמשים מוזמנים לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת support@petbnb.co.il ולבקש לעיין במידע אודותיהם ו/או למחוק את חלקו או את כולו.

‏סגירת חשבון

משתמש יכול לשלוח דואר אלקטרוני לחברה לכתובת support@petbnb.co.il ולבקש לסגור את חשבון. האתר יגיב לבקשה זו בתוך 14 ימי עסקים.

‏חשש מפגיעה בפרטיות

במידה ומשתמש מרגיש שפרטיותו נפגעה בכל דרך, עליו ליצור קשר עם האתר בדואר אלקטרוני: support@petbnb.co.il והתלונה תיבחן.