petBnB

תנאי השימוש באתר

Petbnb
תנאי שימוש
Petbnb בע"מ ("החברה", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") הינה הבעלים והמפעילה של אתר ואפליקציית פט בי.אנ.בי. (Petbnb.co.il) (ביחד "האתר") המספק פלטפורמה מקוונת לקישור בין בעלי כלבים לבין מארחים (כהגדרתם בהמשך) והצעת שירותים נלווים בתחום הטיפול בכלבים.
 
גישה וציות
הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש באתר (תנאי השימוש). תנאים אלו חלים על הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. שימושך באתר מהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה. אי הסכמה לתנאים אלה שוללת ממך את הזכות להשתמש באתר ו/או לקבל כל מידע מהאתר.
כל שימוש בתנאי השימוש יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך. 
האתר מיועד לאנשים בגיל 18 ומעלה בלבד. כל גישה לאתר או שימוש באתר על ידי כל מי שמתחת לגיל 18 אסורה באופן מוצהר. כניסה לאתר ו\או שימוש באתר מהווה הצהרה והרשאה כי הגולש הוא בן 18 שנים או יותר.
בשימושך באתר הנך מצהיר ומאשר כי הנך פועל לפי כל החוקים והכללים התקפים בישראל. הנך מסכים כי אנו עשויים לעשות שינויים בתנאי השימוש וכי השינויים יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. הנך מסכים לבדוק תנאים אלה בכדי להיות מודע לכל שינוי. המשך שימוש באתר יחשב כראיה חותכת לקבלת ההסכם המעודכן.
 
מושגי מפתח
מבקר – אדם הגולש באתר מבלי לפתוח חשבון.
משתמש – אדם אשר השלים את תהליך פתיחת החשבון.
מארח – משתמש שיצר מודעה באתר.
מודעה – הצעה למתן שירותי אירוח שפורסמה באתר.
שירותי אירוח – שירותים המסופקים על ידי מארחים פרטיים (למען הסר ספק, שירותי האירוח מיועדים להיות מסופקים על ידי משתמשים פרטיים בביתם שפעילותם אינה עולה לכדי עסק).
ספקי צד שלישי – ספקים, מפיצים, סוחרים או נותני חסות אשר מהווים צד שלישי בהתקשרות עם האתר.
תוכן – טקסט, גרפיקה, תמונות, מוזיקה, תוכנה, קבצי שמע, קבצי וידאו, מידע, מסמכים, קבצים, נתונים או חומרים אחרים.
 
איך האתר עובד
מטרת האתר להוות פלטפורמה מקוונת לקישור בין בעלי כלבים לבין מארחים בכדי לאפשר הזמנתם של שירותי אירוח המוצעים במודעות שפורסמו באתר על ידי מארחים. יש באפשרותך לקרוא מודעות כמבקר, אך אם ברצונך להזמין שירותי אירוח כלשהם או לפרסם מודעה, עליך ראשית להירשם כמשתמש.
האתר לא מספק כל שירות הקשור לכלבים, תחומי האחריות של האתר הם אך ורק: (א) לאפשר את זמינותו של האתר למשתמשים ומבקרים; וגם (ב) לשמש כסוכנים של משתמשים אך ורק לשם העברת תשלומים ממשתמש למארח.
 
החברה אינה שולטת בתוכן המודעות ו/או אספקתם, איכותם, חוקיותם או טיבם של שירותי האירוח. לחברה אין כל אחריות, בנוגע למודעות ו/או שירותי האירוח. לפיכך, כל הזמנה של שירותי אירוח תתבצע באחריותו הבלעדית של כל משתמש.
 
מודעות
כמשתמש, יש באפשרותך ליצור מודעה. לשם כך, תתבקש לענות על מגוון שאלות על שירותי האירוח המוצעים בין במודעה, לרבות אך לא רק, על ביתך, חיות המחמד שלך (במידה ויש), סוג שירותי האירוח וזמינותם, תמחור וכן על כללים ומושגים כלכליים הקשורים לשירותי האירוח. משתמשים אחרים יוכלו להזמין שירותי אירוח דרך האתר בהתבסס על המידע אשר סיפקת במודעתך. אתה מבין ומסכים שכאשר משתמש מזמין שירותי האירוח, המחיר עבור שירותי האירוח הינו קבוע מראש ואינו ניתן לשינוי. החברה שומרת לעצמם את הזכות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להסיר או לשלול את הגישה לכל מודעה שהיא מכל סיבה שהיא, כולל מודעות אשר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מחשיבה כפוגעניות, מנוגדות לתנאי השימוש, או מזיקות לאתר בכל צורה אחרת.
 
חובות המארח (כולל שמירה על חוקים תקפים והשגת כלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים)
כמארח, אתה מכיר בכך ומסכים כי אתה אחראי לכל המודעות שפרסמת. בהתאם לזאת, אתה מצהיר ומתחייב לכך שכל מודעה שפרסמת ואספקת שירותי האירוח שפורסמו בה (1) לא יפרו שום הסכם שעשית עם צד שלישי כלשהו ו/או את זכויותיו של צד שלישי כלשהו; וגם (2) יהיו כפופים לכל החוקים התקפים, לרבות אך לא רק, לחוקים המפקחים על הטיפול בבע"ח ועל מתן אישורים ורישיונות לטיפול בבע"ח;
 
כל מארח אחראי באופן בלעדי להמציא את כל האישורים, הרישיונות והיתרים הנדרשים כדי להציע ו\או לספק שירותי אירוח והחברה אינה לוקחת שום אחריות על כישלונו של מארח להמציא אישורים, רישיונות והיתרים אלה או לנהוג בהתאם לכלל החוקים והכללים התקפים.
 
אי-ערבות
החברה אינה ערבה לשום מבקר, משתמש ו/או מארח המשתמש באתר או לכל שירותי אירוח שהוצעו דרך האתר. בנוסף, למרות שתנאים אלה דורשים ממשתמשים לספק מידע מדויק, החברה לא מוודאת, ולא מתיימרת לוודא, את זהותו של אף משתמש. על המשתמש מוטלת האחריות  לבחון את התאמתם של המשתמשים איתם  הוא יוצר קשר דרך האתר לצרכיו. החברה לא תישא באחריות בשום מקרה של פגיעה או נזק הנגרם כתוצאה מהתקשרותך עם משתמשים אחרים. אנו מעודדים אותך לתקשר ישירות עם משתמשים אחרים באתר בנוגע לכל בקשה לשירותי אירוח או מודעות שפרסמת או נזק הנגרם לך בשל הספקת או קבלת שירותי אירוח.
אתה מבין ומסכים כי הסכם בינך לבין משתמש אחר הינו הסכם ביניכם בלבד וכי החברה ו/או האתר אינם מהווים צד בהסכם. על אף האמור לעיל, האתר והחברה משמשים גורם מתווך למטרת התקשרות, קבלת תשלום עבור שירותי אירוח והעברת אותו התשלום לידי המארח. אתה מכיר בכך ומסכים, שבתור משתמש אתה אחראי לפעולותיך, למחדליך ולכל נזק או תוצאות הנובעות משירותי האירוח שסיפקת או קיבלת.
החברה והאתר ממליצים למארחים לרכוש ביטוח מתאים לשירותי האירוח שהם מציעים.
מידע המופיע באתר
למרות שהחברה מנסה לשמור על אמינותו ודיוקו של המידע המוצג באתר, היא לא ערבה להיותו נכון, שלם או מדויק. האתר עשוי להכיל שגיאות דפוס, אי-דיוקים, או טעויות והשמטות אחרות. כמו כן, צד שלישי עלול להוסיף, למחוק או לשנות מידע באתר ללא ידיעתנו או הסכמתנו. אם לדעתך המידע באתר אינו מדויק או אינו מאושר, אנא יידע אותנו על ידי שימוש בפרטי הקשר הזמינים דרך הקישור צרו קשר.
 
המידע והתצלומים שלך
במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום מודעה.
 
“המידע שלך" מוגדר ככל מידע או חומרים, לרבות אך לא רק תמונות, אשר אתה מספק לאתר או למשתמשים אחרים בקשר להרשמתך לאתר ולשימוש בשירותיו. אתה האחראי הבלעדי למידע שלך ואנו מתפקדים רק כצינור להפצת ופרסום המידע שלך באתר. על מנת שהחברה והאתר יוכלו להשתמש במידע שלך ועל מנת לא לפגוע בזכויותיך על ידי שימוש במידע זה, הנך מעניק לנו בזאת רישיון לא בלעדי, כלל-עולמי, בלתי-מוגבל בזמן, בלתי-הפיך, ללא תמלוגים וניתן להענקה כרישיון משנה (דרך שכבות מרובות), לממש את כל זכויות היוצרים, זכויות הפרסום וכל זכות אחרת שאתה מחזיק בנוגע למידע שלך, בכל כלי תקשורת ידוע או לא ידוע. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להחליט כיצד להשתמש במידע שלך או להציגו בהקשר לאתר.
 
החברה לעתים תחלוק תצלומים של כלבים אורחים וכלבים פרטיים עם משתמשי האתר ועם הציבור. אתה מסכים כי החברה יכולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם תצלומים אלה באתר וברשתות מדיה חברתית, כולל פייסבוק, טוויטר, פינטרסט ואתרים דומים.
מארחים נדרשים לספק עדכונים תקופתיים בצורת תצלומים למשתמשים ולאתר, דרך מסרון או אימייל. אי עמידה בדרישה זו עשויה להביא להשעיה מן האתר.
 
הנך מצהיר ומתחייב בזאת לחברה כי המידע שלך: (א) לא יהיה שגוי, בלתי-מדויק, חלקי או מטעה; (ב) לא ישמש להונאה או למכירתם של פריטים גנובים או מזויפים; (ג) לא יפגע בזכויות, פטנטים, סמלים מסחריים, סודות מסחריים, ו\או כל זכות קניינית ו\או זכויות פרסום ו\או פרטיות, של צד שלישי כלשהו; (ד) לא יפר כל חוק או תקנה; (ה) לא יכיל לשון הרע, הוצאת דיבה, איום שלא כדין או הטרדה שלא כדין; (ו) לא יכיל כל תוכן מגונה או מזיק לקטינים; (ז) לא יכיל וירוסים, סוסים טרויאנים או כל תוכנה שמטרתה לפגוע, לחבל, לנטרל בחשאי או להפקיע כל מערכת, נתון, או מידע אישי; ו\או (ח) לא יחייב את החברה או יגרום לחברה להפסיד (באופן מלא או חלקי) את שירותיהם של ספקי אינטרנט או שותפים או ספקים אחרים.
 
תנאים כלכליים
כמארח, אתה יכול לקבוע את התמחור והתנאים של שירותיך במסגרת הפרמטרים המאושרים על ידי האתר. בנוסף, אתה מסכים באופן מחייב כי עסקתך הראשונה וכל עסקה עתידית עם משתמש של האתר יעשו אך ורק דרך האתר. אי ציות למדיניות זו יגרום להשעייתך מהאתר.
 
במהלך הזמנת שירותי אירוח דרך האתר ייגבו 4% מהתשלום עבור שירות פייפאל. עם השלמת ההזמנה, החברה תאמת את כרטיס האשראי של המשתמש דרך אתר תשלומים המהווה צד שלישי. במידה והמארח מקבל את ההזמנה, כרטיס האשראי של המשתמש יחויב מיידית בסכום המלא של שירות האירוח, כולל המחיר ללילה, עלויות נוספות ודמי השירות. במידה ושירות האירוח מתמשך מעבר לתאריך הסיום שסוכם מראש, החברה תמשיך לגבות את המחיר ללילה שסוכם קודם לכן בין המארח והמשתמש, עד לסיום שירות האירוח. החברה תעביר את התשלום (לאחר ניכוי דמי השירות) לידי המארח תוך יום עסקים אחד (1) לאחר סיום שירות האירוח. מארחים יכולים לבחור בין העברת התשלום לתוך חשבון פייפאל (PayPal) או העברתו לכרטיס אשראי.
 
כל מארח ממנה את החברה למתווך מטעמו, אך ורק לשם איסוף תשלומים ממשתמשים עבור המארח. כל מארח מסכים כי תשלום העובר ממשתמש לחברה ייחשב כתשלום שהועבר ישירות לידי המארח. כל מארח מסכים, כי בהתאם למדיניות הביטולים שבחר המארח ושמצוינת במודעה, החברה עשויה: (1) להתיר למשתמש לבטל את ההזמנה; ו\או (2) לזכות את המשתמש על סך הסכום המפורט במדיניות הביטולים שנבחרה. בקבלת המינוי כסוכן מוגבל מורשה מטעם המארח, החברה לא מקבלת על עצמה כל אחריות למעשיו או מחדליו של המארח.
 
מצבי חירום
על המשתמש לוודא כי המארח מצויד בפרטים ליצירת קשר עם המשתמש במקרה חירום רפואי הנוגע לכלבו של המשתמש. משתמשים ומארחים יודעים ומסכימים כי בכל מקרה בו כלבו של המשתמש נזקק לשירות חירום וטרינרי תוך כדי שירות האירוח, יעשה המארח מאמצים סבירים כדי ליצור קשר עם המשתמש ולהודיע לו על המצב. אם לאחר מאמצים סבירים לא ניתן להשיג את המשתמש, המשתמש נותן רשות למארח אישור לטפל בכלבו של המשתמש בהקדם. משתמשים יודעים ומסכימים כי עלויות הטיפול במקרי חירום רפואיים הן באחריותו הבלעדית של המשתמש עלויות הטיפול יחולו על המשתמש בכל סכום שיידרש כדי לכסות את הוצאות המארח במסגרת הטיפול בכלב והמארח יגיש בקשה להחזר כספי מלא או חלקי על עלויות אלה ישירות למשתמש ללא מעורבות של החברה.  

ביטולים והחזרים
כמשתמש, ניתנת לך הגמישות לבחור מבין מודעות עם מגוון סוגי מדיניות ביטולים, דהיינו: (א) 'גמישה' – החזר מלא עד 3 ימים לפני תאריך תחילת השהות, לאחר מכן החזר של 50% ; או (ב) 'מתונה' – החזר מלא עד 7 ימים לפני תאריך תחילת השהות, לאחר מכן החזר של 50% ; או (ג) 'מחמירה' – אין החזרים לאחר ביצוע הזמנה, אלא אם הוחלט אחרת על ידי החברה תחת נסיבות יוצאות דופן. המשתמש מסכים להיות כפוף למדיניות שבחר המארח ועליה הוסכם כחלק מתהליך הזמנת השירות.
אירוח כלבים בבית המארח ושירותי אירוח אחרים אינם מתאימים לכל הכלבים, במיוחד לא לכלבים תוקפניים בעלי התנהגות חברתית לקויה וסוגי כלבים אשר מוגדרים כמסוכנים על פי חוק. אתה מכיר בכך שזוהי אחריותך הבלעדית כמשתמש לקבוע האם שירותי אירוח מסוימים מתאימים לכלבך ולבחור מארח בקפידה. מארח מסוים עשוי לקבל ביקורות ותגובות חיוביות מהאתר או ממשתמשיו, החברה אינה ערבה לאיכותם, בטיחותם או תכונותיהם החיוביות של המארח ו\או מקום מגוריו. החברה אינה מהווה צד בשום הסכם או עסקה בין משתמש למארח, ולפיכך, אינה יכולה לאמת או לאשש בשום דרך כל מצג מצד המארח (לרבות הצהרה על אישורים רפואיים או תכנית ביטוח חיצונית בידי המארח).
 
אחריות משתמש המקבל שירותי אירוח
חובה עליך לשתף את כל המידע הרלוונטי לפני קבלת שירותי אירוח, לרבות אך לא רק, בעיות רפואיות, אלרגיות או מצבים רפואיים אחרים הנוגעים לכלבך לפני תחילת שירות האירוח. כמשתמש, אתה מבין ומסכים כי כלל הסיכונים הנובעים משימושך באתר, חלים עליך בלבד.
אתה מבין ומסכים כי החברה אינה אחראית לכל נזק הקשור לשירותי אירוח, לרבות אך לא רק פגיעות גופניות או מוות של הכלב של המשתמש.
זוהי אחריותו הבלעדית של כל משתמש לקבל החלטות שיפעלו לטובתו ולטובת הכלב שלו.
אנו ממליצים בתוקף לכל משתמש לקבוע פגישה עם כל מארח לפני קבלת שירותי אירוח כלשהם, על מנת לצמצם סיכונים ככל האפשר.
 
אחריות המארח
על ידי הסכמה לתפקד כמארח ולארח כלבים בביתך ו\או לספק שירותי אירוח אחרים למשתמש, אתה מקבל על עצמך באופן מוצהר את הסיכון לספיגת נזקים, לרבות נזקים לרכוש או פציעות אישיות, אשר אתה או כל אדם אחר הנוכח בביתך עשוי לספוג. על אחריותו הבלעדית של כל מארח לקבל החלטות שיפעלו לטובתו האישית ולטובת חיות המחמד שלו.
אנו ממליצים בתוקף לכל מארח לקבוע פגישה עם כל משתמש וכלבו לפני מתן שירותי אירוח כלשהם, על מנת לצמצם סיכונים ככל האפשר.
 
במידה והנך מסכים לתפקד כמארח (לרבות אך לא רק אם מתגוררים בביתך ילדים מתחת לגיל 18):

א. אתה מסכים כי אתה וכל המתגוררים בביתך מסכימים מרצונכם החופשי לארח, או לטפל בכל צורה שהיא, בכלב השייך לאדם אחר בביתכם. אתה לוקח על עצמך, בשמך ובשם כל המתגוררים בביתך, כל סיכון לפציעה אישית, מוות או נכות לך ו\או לכל המתגוררים בביתך, שעשוי להיגרם משירות האירוח, או לכל נזק, הפסד או פגיעה במקרקעין או מיטלטלין אשר אתה וכל המתגוררים בביתך עשויים לספוג. אתה מבין את הסיכון המובנה שכרוך באירוח של או טיפול בכלב שאינו רגיל לנוכחותך, נוכחות כל המתגוררים בביתך ו\או לביתך או מיקום אחר; וגם
 
ב. אתה מבין ומסכים כי אתה מוותר מרצונך החופשי על הזכות לתבוע את הצדדים המוזכרים לעיל.
בין אם אתה משתמש או מארח, הנך מסכים שלא להטיל אחריות על החברה או מי משותפיה, פקידיה, מנהליה, עובדיהם, סוכניה או ספקי צד שלישי שלה, לכל נזק ו\או תביעות ו\או טענות ו\או מחלוקות (להלן: "טענות") שעלו או שעשויות לעלות, בין אם ביודעין או שלא ביודעין, בהקשר לשימושך או אי-יכולתך להשתמש בשירותים או באתר, לרבות אך לא רק, טענות העולות בהקשר ל (1) כל הוראה, עצה, פעולה או שירות המסופקים על ידי החברה או מי משותפיה, פקידיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה או ספקי צד שלישי שלה, (2) כל פגיעה במידע שלך, (3) כל מחלוקת עם מבקר או משתמש אחר באתר, (4) אי הספקת שירותים על ידי מארח או מתן שירותים חלקיים או ירודים, (5) כל פציעה או נזק שנגרם לך או לצד שלישי (לרבות אך לא רק בני משפחתך, חבריך או צד שלישי), (6) כל פציעה או נזק שנגרם לכלב או חיית מחמד כלשהי, (7) כל נזק או פגיעה במקרקעין או מיטלטלין, או (8) כל התנהלות, מעשה או מחדל של צד אחר, לרבות אך לא רק, רדיפה, הטרדה מינית או לא מינית, שימוש באלימות פיזית או הרס של רכוש.
 
השימוש באתר
בתמורה לרשות השימוש באתר, אתה מסכים כי הפעולות הבאות יהוו הפרה מהותית של תנאים אלה:  
החברה שומרת לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול מגולש את הגישה לאתר, כתוצאה מכל פעולה שתהווה הפרה של התנאים.
עליך לציית לכל החוקים והתקנות החלים עליך ובנוסף לכך גם לחוקים הבינלאומיים התקפים על שימושך באתר. כמו כן, זוהי חובתך לציית לכל חוקי ותקנות המסים החלים על פעילותך באתר.
עליך לשמור על סודיות המידע בחשבונך וסיסמתך ולהגביל את הגישה למידע זה ולמחשבך. הנך מסכים לקבלת אחריות על כל הפעולות הנעשות תחת חשבונך או סיסמתך.
 
קישורים לאתרי צד שלישי
האתר עשוי להכיל קישורים או הפניות לאתרי צד שלישי שאינן בשליטת החברה. החברה אינה אחראית ולא מקבלת על עצמה שום אחריות לתוכנם או לשימוש באתרי צד שלישי אלה.
 
הגבלת אחריות החברה
בשום פנים ואופן לא תחול על החברה או מי משותפיה, פקידיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה או ספקי צד שלישי שלה, האחריות לכל נזק ישיר, בלתי ישיר, מקרי, מיוחד או נסיבתי אשר נגרם כתוצאה משימושך באתר או אי יכולתך להשתמש באתר או בשירותי האירוח, לרבות הסתמכותך על כל מידע שמצאת באתר המוביל לטעויות, השמטות, הפרעות, מחיקות או השחתות של קבצים, וירוסים, עיכובים בתפעול או העברה או כל כשל בביצועים. הגבלת האחריות הנ"ל תחול על כל פעולה, בין אם בחוזה, נזיקין או כל תביעה אחרת, גם אם נציג מוסמך של החברה  קיבל מידע או אמור לדעת על האפשרות של נזקים אלה. על ידי שימושך באתר, אתה מכיר בכך שפסקה זו תהיה תקפה לכל תוכן, מוצר ושירות הזמינים דרך האתר, למעט מקרים בהם שלילה או הגבלה של נזקים מקריים או נסיבתיים היא אסורה על פי חוק. רשויות מסוימות אינן מתירות את שלילתן או הגבלתן של התחייבויות מסוימות או הגבלת האחריות לנזקים מקריים או נסיבתיים, כך שההגבלות האמורות לעיל עשויות שלא לחול עליך.
כמו כן, אתה מבין ומסכים במוצהר כי החברה נקבה במחיריה והתחייבו לתנאים אלה בהסתמכות על הגבלת האחריות המפורטת במסמך זה, אשר מגדירה את חלוקת הסיכון בינך לבין החברה ומהווה בסיס לעסקה בין הצדדים.
האתר והתוכן המופיע באתר מובאים "כמות שהם", והשימוש בהם הוא לפי תנאי החוזה אשר במסמך זה. מבלי הגביל את תוקפו הכללי של האמור לעיל, החברה וספקי הצד השלישי שלה  אינם מצהירים או מבטיחים כי: (א) תפעולו של או השימוש באתר יהיה מעודכן, מאובטח, חף מהפרעות או משגיאות; (ב) איכותם של שירותי האירוח, המידע או כל חומר אחר שאתה רוכש, משריין או משיג בכל צורה אחרת דרך האתר, יענו על דרישותיך; או (ג) כל תוכנה המוצעת דרך האתר היא נקייה מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. החברה מוותרת במוצהר על כל אחריות הקשורה לאיכותם של שירותי האירוח ולאנשים או העסקים המוזכרים באתר.
 
החברה מתנערת במפורש מכל אחריות לפעולותיו או מחדליו של כל מארח, משתמש או צד שלישי אחר.
 
הפסקה וביטול חשבון
החברה עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות כלפיך, עם או ללא סיבה, עם או ללא הודעה מוקדמת, ובכל עת: (א) להפסיק תנאים אלה או את גישתך לאתרנו, וגם (ב) להשבית או לבטל את חשבונך או הרשמתך לאתר. תנאי השירות המגבילים את אחריותה של החברה יישארו בתוקף במקרה של ההפסקה האמורה לעיל. אתה יכול לבטל את חשבונך בכל עת על ידי משלוח דוא"ל לכתובת help@petbnb.co.il. עם זאת, אתה אחראי באופן אישי לכל הזמנה, מודעה או עסקה תלויה ועומדת שביצעת או חיובים שצברת לפני ביטול החשבון או הפסקת הפעילות. שים לב, גם אם חשבונך באתר מבוטל, אין זה מחובתנו למחוק או להחזיר לידיך כל תוכן שפרסמת באתר.
 
זכויות קניין רוחני
כל החומרים המובאים באתר, לרבות את לא רק תוכן, מידע, מסמכים, מוצרים, סמלים מסחריים, גרפיקה, קבצי שמע, תמונה, קבצים וחומרים אחרים המוגנים על ידי חוקי קניין רוחני בינלאומיים. בעל זכויות הקניין הרוחני, הסמלים המסחריים והשמות היא החברה. פרט למקרים המפורטים במסמך זה, אף אחד מהחומרים מותר לעדכון, העתקה, הדפסה, שכפול, הפצה, פרסום, ביצוע, הורדה, תצוגה, העברה ו/או שימוש בכל צורה אחרת או בכל אמצעי, לרבות אך לא רק אלקטרוני, מכני, צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא קבלת רשות מפורשת בכתב ומראש מהחברה. כמו כן, אסור לך "לשקף" או "לשמור" כל תוכן המוצג, או הנגיש בכל דרך אחרת, באתר בכל שרת אחר ללא קבלת רשות מפורשת בכתב ומראש מהחברה.
 
תעסוקה וניכויים
החברה אינה משמשת כמעסיקה של אף מבקר, משתמש או מארח. בהתאם לזאת, החברה לא תישא באחריות לאף מס או ניכוי, לרבות אך לא רק דמי אבטלה, חבות מעביד, ביטוח סוציאלי או שכר החייב במס, בהקשר לשימושך באתר. אתה מבין ומסכים כי אם החברה תמצא חייבת בכל מס או ניכוי בהקשר לשימושך באתר זוהי חובתך להחזיר מיידית לחברה את הסכום המלא, בתוספת כל ריבית או קנס אשר נגבו מהחברה עקב כך.
 
כל הזכויות שמורות ל © Petbnb בע"מ